Influence

Chia đông từ “influence” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ influence. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to influence

Quá khứ đơn
  • influenced

Quá khứ phân từ
  • influenced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
influence

you
influence

he/she/it
influences

we
influence

you
influence

they
influence

Thì hiện tại continuous

I
am influencing

you
are influencing

he/she/it
is influencing

we
are influencing

you
are influencing

they
are influencing

Quá khứ đơn

I
influenced

you
influenced

he/she/it
influenced

we
influenced

you
influenced

they
influenced

Quá khứ tiếp diễn

I
was influencing

you
were influencing

he/she/it
was influencing

we
were influencing

you
were influencing

they
were influencing

Hiện tại hoàn thành

I
have influenced

you
have influenced

he/she/it
has influenced

we
have influenced

you
have influenced

they
have influenced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been influencing

you
have been influencing

he/she/it
has been influencing

we
have been influencing

you
have been influencing

they
have been influencing

Quá khứ hoàn thành

I
had influenced

you
had influenced

he/she/it
had influenced

we
had influenced

you
had influenced

they
had influenced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been influencing

you
had been influencing

he/she/it
had been influencing

we
had been influencing

you
had been influencing

they
had been influencing

Tương lại đơn

I
will influence

you
will influence

he/she/it
will influence

we
will influence

you
will influence

they
will influence

Tương lại tiếp diễn

I
will be influencing

you
will be influencing

he/she/it
will be influencing

we
will be influencing

you
will be influencing

they
will be influencing

Tương lại hoàn thành

I
will have influenced

you
will have influenced

he/she/it
will have influenced

we
will have influenced

you
will have influenced

they
will have influenced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been influencing

you
will have been influencing

he/she/it
will have been influencing

we
will have been influencing

you
will have been influencing

they
will have been influencing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.