Inflict

Chia đông từ “inflict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inflict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inflict

Quá khứ đơn
  • inflicted

Quá khứ phân từ
  • inflicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inflict

you
inflict

he/she/it
inflicts

we
inflict

you
inflict

they
inflict

Thì hiện tại continuous

I
am inflicting

you
are inflicting

he/she/it
is inflicting

we
are inflicting

you
are inflicting

they
are inflicting

Quá khứ đơn

I
inflicted

you
inflicted

he/she/it
inflicted

we
inflicted

you
inflicted

they
inflicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was inflicting

you
were inflicting

he/she/it
was inflicting

we
were inflicting

you
were inflicting

they
were inflicting

Hiện tại hoàn thành

I
have inflicted

you
have inflicted

he/she/it
has inflicted

we
have inflicted

you
have inflicted

they
have inflicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inflicting

you
have been inflicting

he/she/it
has been inflicting

we
have been inflicting

you
have been inflicting

they
have been inflicting

Quá khứ hoàn thành

I
had inflicted

you
had inflicted

he/she/it
had inflicted

we
had inflicted

you
had inflicted

they
had inflicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inflicting

you
had been inflicting

he/she/it
had been inflicting

we
had been inflicting

you
had been inflicting

they
had been inflicting

Tương lại đơn

I
will inflict

you
will inflict

he/she/it
will inflict

we
will inflict

you
will inflict

they
will inflict

Tương lại tiếp diễn

I
will be inflicting

you
will be inflicting

he/she/it
will be inflicting

we
will be inflicting

you
will be inflicting

they
will be inflicting

Tương lại hoàn thành

I
will have inflicted

you
will have inflicted

he/she/it
will have inflicted

we
will have inflicted

you
will have inflicted

they
will have inflicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inflicting

you
will have been inflicting

he/she/it
will have been inflicting

we
will have been inflicting

you
will have been inflicting

they
will have been inflicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.