Infect

Chia đông từ “infect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ infect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to infect

Quá khứ đơn
  • infected

Quá khứ phân từ
  • infected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
infect

you
infect

he/she/it
infects

we
infect

you
infect

they
infect

Thì hiện tại continuous

I
am infecting

you
are infecting

he/she/it
is infecting

we
are infecting

you
are infecting

they
are infecting

Quá khứ đơn

I
infected

you
infected

he/she/it
infected

we
infected

you
infected

they
infected

Quá khứ tiếp diễn

I
was infecting

you
were infecting

he/she/it
was infecting

we
were infecting

you
were infecting

they
were infecting

Hiện tại hoàn thành

I
have infected

you
have infected

he/she/it
has infected

we
have infected

you
have infected

they
have infected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been infecting

you
have been infecting

he/she/it
has been infecting

we
have been infecting

you
have been infecting

they
have been infecting

Quá khứ hoàn thành

I
had infected

you
had infected

he/she/it
had infected

we
had infected

you
had infected

they
had infected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been infecting

you
had been infecting

he/she/it
had been infecting

we
had been infecting

you
had been infecting

they
had been infecting

Tương lại đơn

I
will infect

you
will infect

he/she/it
will infect

we
will infect

you
will infect

they
will infect

Tương lại tiếp diễn

I
will be infecting

you
will be infecting

he/she/it
will be infecting

we
will be infecting

you
will be infecting

they
will be infecting

Tương lại hoàn thành

I
will have infected

you
will have infected

he/she/it
will have infected

we
will have infected

you
will have infected

they
will have infected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been infecting

you
will have been infecting

he/she/it
will have been infecting

we
will have been infecting

you
will have been infecting

they
will have been infecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.