Induce

Chia đông từ “induce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ induce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to induce

Quá khứ đơn
  • induced

Quá khứ phân từ
  • induced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
induce

you
induce

he/she/it
induces

we
induce

you
induce

they
induce

Thì hiện tại continuous

I
am inducing

you
are inducing

he/she/it
is inducing

we
are inducing

you
are inducing

they
are inducing

Quá khứ đơn

I
induced

you
induced

he/she/it
induced

we
induced

you
induced

they
induced

Quá khứ tiếp diễn

I
was inducing

you
were inducing

he/she/it
was inducing

we
were inducing

you
were inducing

they
were inducing

Hiện tại hoàn thành

I
have induced

you
have induced

he/she/it
has induced

we
have induced

you
have induced

they
have induced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inducing

you
have been inducing

he/she/it
has been inducing

we
have been inducing

you
have been inducing

they
have been inducing

Quá khứ hoàn thành

I
had induced

you
had induced

he/she/it
had induced

we
had induced

you
had induced

they
had induced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inducing

you
had been inducing

he/she/it
had been inducing

we
had been inducing

you
had been inducing

they
had been inducing

Tương lại đơn

I
will induce

you
will induce

he/she/it
will induce

we
will induce

you
will induce

they
will induce

Tương lại tiếp diễn

I
will be inducing

you
will be inducing

he/she/it
will be inducing

we
will be inducing

you
will be inducing

they
will be inducing

Tương lại hoàn thành

I
will have induced

you
will have induced

he/she/it
will have induced

we
will have induced

you
will have induced

they
will have induced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inducing

you
will have been inducing

he/she/it
will have been inducing

we
will have been inducing

you
will have been inducing

they
will have been inducing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.