Individualize

Chia đông từ “individualize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ individualize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to individualize

Quá khứ đơn
  • individualized

Quá khứ phân từ
  • individualized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
individualize

you
individualize

he/she/it
individualizes

we
individualize

you
individualize

they
individualize

Thì hiện tại continuous

I
am individualizing

you
are individualizing

he/she/it
is individualizing

we
are individualizing

you
are individualizing

they
are individualizing

Quá khứ đơn

I
individualized

you
individualized

he/she/it
individualized

we
individualized

you
individualized

they
individualized

Quá khứ tiếp diễn

I
was individualizing

you
were individualizing

he/she/it
was individualizing

we
were individualizing

you
were individualizing

they
were individualizing

Hiện tại hoàn thành

I
have individualized

you
have individualized

he/she/it
has individualized

we
have individualized

you
have individualized

they
have individualized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been individualizing

you
have been individualizing

he/she/it
has been individualizing

we
have been individualizing

you
have been individualizing

they
have been individualizing

Quá khứ hoàn thành

I
had individualized

you
had individualized

he/she/it
had individualized

we
had individualized

you
had individualized

they
had individualized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been individualizing

you
had been individualizing

he/she/it
had been individualizing

we
had been individualizing

you
had been individualizing

they
had been individualizing

Tương lại đơn

I
will individualize

you
will individualize

he/she/it
will individualize

we
will individualize

you
will individualize

they
will individualize

Tương lại tiếp diễn

I
will be individualizing

you
will be individualizing

he/she/it
will be individualizing

we
will be individualizing

you
will be individualizing

they
will be individualizing

Tương lại hoàn thành

I
will have individualized

you
will have individualized

he/she/it
will have individualized

we
will have individualized

you
will have individualized

they
will have individualized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been individualizing

you
will have been individualizing

he/she/it
will have been individualizing

we
will have been individualizing

you
will have been individualizing

they
will have been individualizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.