Html Files To Import

Chia đông từ “index” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ index. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to index

Quá khứ đơn
  • indexed

Quá khứ phân từ
  • indexed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
index

you
index

he/she/it
indexes

we
index

you
index

they
index

Thì hiện tại continuous

I
am indexing

you
are indexing

he/she/it
is indexing

we
are indexing

you
are indexing

they
are indexing

Quá khứ đơn

I
indexed

you
indexed

he/she/it
indexed

we
indexed

you
indexed

they
indexed

Quá khứ tiếp diễn

I
was indexing

you
were indexing

he/she/it
was indexing

we
were indexing

you
were indexing

they
were indexing

Hiện tại hoàn thành

I
have indexed

you
have indexed

he/she/it
has indexed

we
have indexed

you
have indexed

they
have indexed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been indexing

you
have been indexing

he/she/it
has been indexing

we
have been indexing

you
have been indexing

they
have been indexing

Quá khứ hoàn thành

I
had indexed

you
had indexed

he/she/it
had indexed

we
had indexed

you
had indexed

they
had indexed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been indexing

you
had been indexing

he/she/it
had been indexing

we
had been indexing

you
had been indexing

they
had been indexing

Tương lại đơn

I
will index

you
will index

he/she/it
will index

we
will index

you
will index

they
will index

Tương lại tiếp diễn

I
will be indexing

you
will be indexing

he/she/it
will be indexing

we
will be indexing

you
will be indexing

they
will be indexing

Tương lại hoàn thành

I
will have indexed

you
will have indexed

he/she/it
will have indexed

we
will have indexed

you
will have indexed

they
will have indexed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been indexing

you
will have been indexing

he/she/it
will have been indexing

we
will have been indexing

you
will have been indexing

they
will have been indexing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.