Indebt

Chia đông từ “indebt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ indebt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to indebt

Quá khứ đơn
  • indebted

Quá khứ phân từ
  • indebted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
indebt

you
indebt

he/she/it
indebts

we
indebt

you
indebt

they
indebt

Thì hiện tại continuous

I
am indebting

you
are indebting

he/she/it
is indebting

we
are indebting

you
are indebting

they
are indebting

Quá khứ đơn

I
indebted

you
indebted

he/she/it
indebted

we
indebted

you
indebted

they
indebted

Quá khứ tiếp diễn

I
was indebting

you
were indebting

he/she/it
was indebting

we
were indebting

you
were indebting

they
were indebting

Hiện tại hoàn thành

I
have indebted

you
have indebted

he/she/it
has indebted

we
have indebted

you
have indebted

they
have indebted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been indebting

you
have been indebting

he/she/it
has been indebting

we
have been indebting

you
have been indebting

they
have been indebting

Quá khứ hoàn thành

I
had indebted

you
had indebted

he/she/it
had indebted

we
had indebted

you
had indebted

they
had indebted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been indebting

you
had been indebting

he/she/it
had been indebting

we
had been indebting

you
had been indebting

they
had been indebting

Tương lại đơn

I
will indebt

you
will indebt

he/she/it
will indebt

we
will indebt

you
will indebt

they
will indebt

Tương lại tiếp diễn

I
will be indebting

you
will be indebting

he/she/it
will be indebting

we
will be indebting

you
will be indebting

they
will be indebting

Tương lại hoàn thành

I
will have indebted

you
will have indebted

he/she/it
will have indebted

we
will have indebted

you
will have indebted

they
will have indebted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been indebting

you
will have been indebting

he/she/it
will have been indebting

we
will have been indebting

you
will have been indebting

they
will have been indebting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.