Inch

Chia đông từ “inch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inch

Quá khứ đơn
  • inched

Quá khứ phân từ
  • inched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inch

you
inch

he/she/it
inches

we
inch

you
inch

they
inch

Thì hiện tại continuous

I
am inching

you
are inching

he/she/it
is inching

we
are inching

you
are inching

they
are inching

Quá khứ đơn

I
inched

you
inched

he/she/it
inched

we
inched

you
inched

they
inched

Quá khứ tiếp diễn

I
was inching

you
were inching

he/she/it
was inching

we
were inching

you
were inching

they
were inching

Hiện tại hoàn thành

I
have inched

you
have inched

he/she/it
has inched

we
have inched

you
have inched

they
have inched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inching

you
have been inching

he/she/it
has been inching

we
have been inching

you
have been inching

they
have been inching

Quá khứ hoàn thành

I
had inched

you
had inched

he/she/it
had inched

we
had inched

you
had inched

they
had inched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inching

you
had been inching

he/she/it
had been inching

we
had been inching

you
had been inching

they
had been inching

Tương lại đơn

I
will inch

you
will inch

he/she/it
will inch

we
will inch

you
will inch

they
will inch

Tương lại tiếp diễn

I
will be inching

you
will be inching

he/she/it
will be inching

we
will be inching

you
will be inching

they
will be inching

Tương lại hoàn thành

I
will have inched

you
will have inched

he/she/it
will have inched

we
will have inched

you
will have inched

they
will have inched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inching

you
will have been inching

he/she/it
will have been inching

we
will have been inching

you
will have been inching

they
will have been inching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.