Incense

Chia đông từ “incense” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ incense. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to incense

Quá khứ đơn
  • incensed

Quá khứ phân từ
  • incensed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
incense

you
incense

he/she/it
incenses

we
incense

you
incense

they
incense

Thì hiện tại continuous

I
am incensing

you
are incensing

he/she/it
is incensing

we
are incensing

you
are incensing

they
are incensing

Quá khứ đơn

I
incensed

you
incensed

he/she/it
incensed

we
incensed

you
incensed

they
incensed

Quá khứ tiếp diễn

I
was incensing

you
were incensing

he/she/it
was incensing

we
were incensing

you
were incensing

they
were incensing

Hiện tại hoàn thành

I
have incensed

you
have incensed

he/she/it
has incensed

we
have incensed

you
have incensed

they
have incensed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been incensing

you
have been incensing

he/she/it
has been incensing

we
have been incensing

you
have been incensing

they
have been incensing

Quá khứ hoàn thành

I
had incensed

you
had incensed

he/she/it
had incensed

we
had incensed

you
had incensed

they
had incensed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been incensing

you
had been incensing

he/she/it
had been incensing

we
had been incensing

you
had been incensing

they
had been incensing

Tương lại đơn

I
will incense

you
will incense

he/she/it
will incense

we
will incense

you
will incense

they
will incense

Tương lại tiếp diễn

I
will be incensing

you
will be incensing

he/she/it
will be incensing

we
will be incensing

you
will be incensing

they
will be incensing

Tương lại hoàn thành

I
will have incensed

you
will have incensed

he/she/it
will have incensed

we
will have incensed

you
will have incensed

they
will have incensed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been incensing

you
will have been incensing

he/she/it
will have been incensing

we
will have been incensing

you
will have been incensing

they
will have been incensing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.