Impress

Chia đông từ “impress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ impress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to impress

Quá khứ đơn
  • impressed

Quá khứ phân từ
  • impressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
impress

you
impress

he/she/it
impresses

we
impress

you
impress

they
impress

Thì hiện tại continuous

I
am impressing

you
are impressing

he/she/it
is impressing

we
are impressing

you
are impressing

they
are impressing

Quá khứ đơn

I
impressed

you
impressed

he/she/it
impressed

we
impressed

you
impressed

they
impressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was impressing

you
were impressing

he/she/it
was impressing

we
were impressing

you
were impressing

they
were impressing

Hiện tại hoàn thành

I
have impressed

you
have impressed

he/she/it
has impressed

we
have impressed

you
have impressed

they
have impressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been impressing

you
have been impressing

he/she/it
has been impressing

we
have been impressing

you
have been impressing

they
have been impressing

Quá khứ hoàn thành

I
had impressed

you
had impressed

he/she/it
had impressed

we
had impressed

you
had impressed

they
had impressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been impressing

you
had been impressing

he/she/it
had been impressing

we
had been impressing

you
had been impressing

they
had been impressing

Tương lại đơn

I
will impress

you
will impress

he/she/it
will impress

we
will impress

you
will impress

they
will impress

Tương lại tiếp diễn

I
will be impressing

you
will be impressing

he/she/it
will be impressing

we
will be impressing

you
will be impressing

they
will be impressing

Tương lại hoàn thành

I
will have impressed

you
will have impressed

he/she/it
will have impressed

we
will have impressed

you
will have impressed

they
will have impressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been impressing

you
will have been impressing

he/she/it
will have been impressing

we
will have been impressing

you
will have been impressing

they
will have been impressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.