Implicate

Chia đông từ “implicate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ implicate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to implicate

Quá khứ đơn
  • implicated

Quá khứ phân từ
  • implicated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
implicate

you
implicate

he/she/it
implicates

we
implicate

you
implicate

they
implicate

Thì hiện tại continuous

I
am implicating

you
are implicating

he/she/it
is implicating

we
are implicating

you
are implicating

they
are implicating

Quá khứ đơn

I
implicated

you
implicated

he/she/it
implicated

we
implicated

you
implicated

they
implicated

Quá khứ tiếp diễn

I
was implicating

you
were implicating

he/she/it
was implicating

we
were implicating

you
were implicating

they
were implicating

Hiện tại hoàn thành

I
have implicated

you
have implicated

he/she/it
has implicated

we
have implicated

you
have implicated

they
have implicated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been implicating

you
have been implicating

he/she/it
has been implicating

we
have been implicating

you
have been implicating

they
have been implicating

Quá khứ hoàn thành

I
had implicated

you
had implicated

he/she/it
had implicated

we
had implicated

you
had implicated

they
had implicated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been implicating

you
had been implicating

he/she/it
had been implicating

we
had been implicating

you
had been implicating

they
had been implicating

Tương lại đơn

I
will implicate

you
will implicate

he/she/it
will implicate

we
will implicate

you
will implicate

they
will implicate

Tương lại tiếp diễn

I
will be implicating

you
will be implicating

he/she/it
will be implicating

we
will be implicating

you
will be implicating

they
will be implicating

Tương lại hoàn thành

I
will have implicated

you
will have implicated

he/she/it
will have implicated

we
will have implicated

you
will have implicated

they
will have implicated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been implicating

you
will have been implicating

he/she/it
will have been implicating

we
will have been implicating

you
will have been implicating

they
will have been implicating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.