Implement

Chia đông từ “implement” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ implement. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to implement

Quá khứ đơn
  • implemented

Quá khứ phân từ
  • implemented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
implement

you
implement

he/she/it
implements

we
implement

you
implement

they
implement

Thì hiện tại continuous

I
am implementing

you
are implementing

he/she/it
is implementing

we
are implementing

you
are implementing

they
are implementing

Quá khứ đơn

I
implemented

you
implemented

he/she/it
implemented

we
implemented

you
implemented

they
implemented

Quá khứ tiếp diễn

I
was implementing

you
were implementing

he/she/it
was implementing

we
were implementing

you
were implementing

they
were implementing

Hiện tại hoàn thành

I
have implemented

you
have implemented

he/she/it
has implemented

we
have implemented

you
have implemented

they
have implemented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been implementing

you
have been implementing

he/she/it
has been implementing

we
have been implementing

you
have been implementing

they
have been implementing

Quá khứ hoàn thành

I
had implemented

you
had implemented

he/she/it
had implemented

we
had implemented

you
had implemented

they
had implemented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been implementing

you
had been implementing

he/she/it
had been implementing

we
had been implementing

you
had been implementing

they
had been implementing

Tương lại đơn

I
will implement

you
will implement

he/she/it
will implement

we
will implement

you
will implement

they
will implement

Tương lại tiếp diễn

I
will be implementing

you
will be implementing

he/she/it
will be implementing

we
will be implementing

you
will be implementing

they
will be implementing

Tương lại hoàn thành

I
will have implemented

you
will have implemented

he/she/it
will have implemented

we
will have implemented

you
will have implemented

they
will have implemented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been implementing

you
will have been implementing

he/she/it
will have been implementing

we
will have been implementing

you
will have been implementing

they
will have been implementing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.