Impart

Chia đông từ “impart” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ impart. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to impart

Quá khứ đơn
  • imparted

Quá khứ phân từ
  • imparted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
impart

you
impart

he/she/it
imparts

we
impart

you
impart

they
impart

Thì hiện tại continuous

I
am imparting

you
are imparting

he/she/it
is imparting

we
are imparting

you
are imparting

they
are imparting

Quá khứ đơn

I
imparted

you
imparted

he/she/it
imparted

we
imparted

you
imparted

they
imparted

Quá khứ tiếp diễn

I
was imparting

you
were imparting

he/she/it
was imparting

we
were imparting

you
were imparting

they
were imparting

Hiện tại hoàn thành

I
have imparted

you
have imparted

he/she/it
has imparted

we
have imparted

you
have imparted

they
have imparted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been imparting

you
have been imparting

he/she/it
has been imparting

we
have been imparting

you
have been imparting

they
have been imparting

Quá khứ hoàn thành

I
had imparted

you
had imparted

he/she/it
had imparted

we
had imparted

you
had imparted

they
had imparted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been imparting

you
had been imparting

he/she/it
had been imparting

we
had been imparting

you
had been imparting

they
had been imparting

Tương lại đơn

I
will impart

you
will impart

he/she/it
will impart

we
will impart

you
will impart

they
will impart

Tương lại tiếp diễn

I
will be imparting

you
will be imparting

he/she/it
will be imparting

we
will be imparting

you
will be imparting

they
will be imparting

Tương lại hoàn thành

I
will have imparted

you
will have imparted

he/she/it
will have imparted

we
will have imparted

you
will have imparted

they
will have imparted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been imparting

you
will have been imparting

he/she/it
will have been imparting

we
will have been imparting

you
will have been imparting

they
will have been imparting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.