Impair

Chia đông từ “impair” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ impair. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to impair

Quá khứ đơn
  • impaired

Quá khứ phân từ
  • impaired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
impair

you
impair

he/she/it
impairs

we
impair

you
impair

they
impair

Thì hiện tại continuous

I
am impairing

you
are impairing

he/she/it
is impairing

we
are impairing

you
are impairing

they
are impairing

Quá khứ đơn

I
impaired

you
impaired

he/she/it
impaired

we
impaired

you
impaired

they
impaired

Quá khứ tiếp diễn

I
was impairing

you
were impairing

he/she/it
was impairing

we
were impairing

you
were impairing

they
were impairing

Hiện tại hoàn thành

I
have impaired

you
have impaired

he/she/it
has impaired

we
have impaired

you
have impaired

they
have impaired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been impairing

you
have been impairing

he/she/it
has been impairing

we
have been impairing

you
have been impairing

they
have been impairing

Quá khứ hoàn thành

I
had impaired

you
had impaired

he/she/it
had impaired

we
had impaired

you
had impaired

they
had impaired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been impairing

you
had been impairing

he/she/it
had been impairing

we
had been impairing

you
had been impairing

they
had been impairing

Tương lại đơn

I
will impair

you
will impair

he/she/it
will impair

we
will impair

you
will impair

they
will impair

Tương lại tiếp diễn

I
will be impairing

you
will be impairing

he/she/it
will be impairing

we
will be impairing

you
will be impairing

they
will be impairing

Tương lại hoàn thành

I
will have impaired

you
will have impaired

he/she/it
will have impaired

we
will have impaired

you
will have impaired

they
will have impaired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been impairing

you
will have been impairing

he/she/it
will have been impairing

we
will have been impairing

you
will have been impairing

they
will have been impairing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.