Immortalize

Chia đông từ “immortalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ immortalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to immortalize

Quá khứ đơn
  • immortalized

Quá khứ phân từ
  • immortalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
immortalize

you
immortalize

he/she/it
immortalizes

we
immortalize

you
immortalize

they
immortalize

Thì hiện tại continuous

I
am immortalizing

you
are immortalizing

he/she/it
is immortalizing

we
are immortalizing

you
are immortalizing

they
are immortalizing

Quá khứ đơn

I
immortalized

you
immortalized

he/she/it
immortalized

we
immortalized

you
immortalized

they
immortalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was immortalizing

you
were immortalizing

he/she/it
was immortalizing

we
were immortalizing

you
were immortalizing

they
were immortalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have immortalized

you
have immortalized

he/she/it
has immortalized

we
have immortalized

you
have immortalized

they
have immortalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been immortalizing

you
have been immortalizing

he/she/it
has been immortalizing

we
have been immortalizing

you
have been immortalizing

they
have been immortalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had immortalized

you
had immortalized

he/she/it
had immortalized

we
had immortalized

you
had immortalized

they
had immortalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been immortalizing

you
had been immortalizing

he/she/it
had been immortalizing

we
had been immortalizing

you
had been immortalizing

they
had been immortalizing

Tương lại đơn

I
will immortalize

you
will immortalize

he/she/it
will immortalize

we
will immortalize

you
will immortalize

they
will immortalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be immortalizing

you
will be immortalizing

he/she/it
will be immortalizing

we
will be immortalizing

you
will be immortalizing

they
will be immortalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have immortalized

you
will have immortalized

he/she/it
will have immortalized

we
will have immortalized

you
will have immortalized

they
will have immortalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been immortalizing

you
will have been immortalizing

he/she/it
will have been immortalizing

we
will have been immortalizing

you
will have been immortalizing

they
will have been immortalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.