Ignore

Chia đông từ “ignore” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ignore. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ignore

Quá khứ đơn
  • ignored

Quá khứ phân từ
  • ignored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ignore

you
ignore

he/she/it
ignores

we
ignore

you
ignore

they
ignore

Thì hiện tại continuous

I
am ignoring

you
are ignoring

he/she/it
is ignoring

we
are ignoring

you
are ignoring

they
are ignoring

Quá khứ đơn

I
ignored

you
ignored

he/she/it
ignored

we
ignored

you
ignored

they
ignored

Quá khứ tiếp diễn

I
was ignoring

you
were ignoring

he/she/it
was ignoring

we
were ignoring

you
were ignoring

they
were ignoring

Hiện tại hoàn thành

I
have ignored

you
have ignored

he/she/it
has ignored

we
have ignored

you
have ignored

they
have ignored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ignoring

you
have been ignoring

he/she/it
has been ignoring

we
have been ignoring

you
have been ignoring

they
have been ignoring

Quá khứ hoàn thành

I
had ignored

you
had ignored

he/she/it
had ignored

we
had ignored

you
had ignored

they
had ignored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ignoring

you
had been ignoring

he/she/it
had been ignoring

we
had been ignoring

you
had been ignoring

they
had been ignoring

Tương lại đơn

I
will ignore

you
will ignore

he/she/it
will ignore

we
will ignore

you
will ignore

they
will ignore

Tương lại tiếp diễn

I
will be ignoring

you
will be ignoring

he/she/it
will be ignoring

we
will be ignoring

you
will be ignoring

they
will be ignoring

Tương lại hoàn thành

I
will have ignored

you
will have ignored

he/she/it
will have ignored

we
will have ignored

you
will have ignored

they
will have ignored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ignoring

you
will have been ignoring

he/she/it
will have been ignoring

we
will have been ignoring

you
will have been ignoring

they
will have been ignoring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.