Idealize

Chia đông từ “idealize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ idealize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to idealize

Quá khứ đơn
  • idealized

Quá khứ phân từ
  • idealized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
idealize

you
idealize

he/she/it
idealizes

we
idealize

you
idealize

they
idealize

Thì hiện tại continuous

I
am idealizing

you
are idealizing

he/she/it
is idealizing

we
are idealizing

you
are idealizing

they
are idealizing

Quá khứ đơn

I
idealized

you
idealized

he/she/it
idealized

we
idealized

you
idealized

they
idealized

Quá khứ tiếp diễn

I
was idealizing

you
were idealizing

he/she/it
was idealizing

we
were idealizing

you
were idealizing

they
were idealizing

Hiện tại hoàn thành

I
have idealized

you
have idealized

he/she/it
has idealized

we
have idealized

you
have idealized

they
have idealized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been idealizing

you
have been idealizing

he/she/it
has been idealizing

we
have been idealizing

you
have been idealizing

they
have been idealizing

Quá khứ hoàn thành

I
had idealized

you
had idealized

he/she/it
had idealized

we
had idealized

you
had idealized

they
had idealized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been idealizing

you
had been idealizing

he/she/it
had been idealizing

we
had been idealizing

you
had been idealizing

they
had been idealizing

Tương lại đơn

I
will idealize

you
will idealize

he/she/it
will idealize

we
will idealize

you
will idealize

they
will idealize

Tương lại tiếp diễn

I
will be idealizing

you
will be idealizing

he/she/it
will be idealizing

we
will be idealizing

you
will be idealizing

they
will be idealizing

Tương lại hoàn thành

I
will have idealized

you
will have idealized

he/she/it
will have idealized

we
will have idealized

you
will have idealized

they
will have idealized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been idealizing

you
will have been idealizing

he/she/it
will have been idealizing

we
will have been idealizing

you
will have been idealizing

they
will have been idealizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.