Hypnotize

Chia đông từ “hypnotize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hypnotize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hypnotize

Quá khứ đơn
  • hypnotized

Quá khứ phân từ
  • hypnotized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hypnotize

you
hypnotize

he/she/it
hypnotizes

we
hypnotize

you
hypnotize

they
hypnotize

Thì hiện tại continuous

I
am hypnotizing

you
are hypnotizing

he/she/it
is hypnotizing

we
are hypnotizing

you
are hypnotizing

they
are hypnotizing

Quá khứ đơn

I
hypnotized

you
hypnotized

he/she/it
hypnotized

we
hypnotized

you
hypnotized

they
hypnotized

Quá khứ tiếp diễn

I
was hypnotizing

you
were hypnotizing

he/she/it
was hypnotizing

we
were hypnotizing

you
were hypnotizing

they
were hypnotizing

Hiện tại hoàn thành

I
have hypnotized

you
have hypnotized

he/she/it
has hypnotized

we
have hypnotized

you
have hypnotized

they
have hypnotized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hypnotizing

you
have been hypnotizing

he/she/it
has been hypnotizing

we
have been hypnotizing

you
have been hypnotizing

they
have been hypnotizing

Quá khứ hoàn thành

I
had hypnotized

you
had hypnotized

he/she/it
had hypnotized

we
had hypnotized

you
had hypnotized

they
had hypnotized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hypnotizing

you
had been hypnotizing

he/she/it
had been hypnotizing

we
had been hypnotizing

you
had been hypnotizing

they
had been hypnotizing

Tương lại đơn

I
will hypnotize

you
will hypnotize

he/she/it
will hypnotize

we
will hypnotize

you
will hypnotize

they
will hypnotize

Tương lại tiếp diễn

I
will be hypnotizing

you
will be hypnotizing

he/she/it
will be hypnotizing

we
will be hypnotizing

you
will be hypnotizing

they
will be hypnotizing

Tương lại hoàn thành

I
will have hypnotized

you
will have hypnotized

he/she/it
will have hypnotized

we
will have hypnotized

you
will have hypnotized

they
will have hypnotized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hypnotizing

you
will have been hypnotizing

he/she/it
will have been hypnotizing

we
will have been hypnotizing

you
will have been hypnotizing

they
will have been hypnotizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.