Hustle

Chia đông từ “hustle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hustle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hustle

Quá khứ đơn
  • hustled

Quá khứ phân từ
  • hustled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hustle

you
hustle

he/she/it
hustles

we
hustle

you
hustle

they
hustle

Thì hiện tại continuous

I
am hustling

you
are hustling

he/she/it
is hustling

we
are hustling

you
are hustling

they
are hustling

Quá khứ đơn

I
hustled

you
hustled

he/she/it
hustled

we
hustled

you
hustled

they
hustled

Quá khứ tiếp diễn

I
was hustling

you
were hustling

he/she/it
was hustling

we
were hustling

you
were hustling

they
were hustling

Hiện tại hoàn thành

I
have hustled

you
have hustled

he/she/it
has hustled

we
have hustled

you
have hustled

they
have hustled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hustling

you
have been hustling

he/she/it
has been hustling

we
have been hustling

you
have been hustling

they
have been hustling

Quá khứ hoàn thành

I
had hustled

you
had hustled

he/she/it
had hustled

we
had hustled

you
had hustled

they
had hustled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hustling

you
had been hustling

he/she/it
had been hustling

we
had been hustling

you
had been hustling

they
had been hustling

Tương lại đơn

I
will hustle

you
will hustle

he/she/it
will hustle

we
will hustle

you
will hustle

they
will hustle

Tương lại tiếp diễn

I
will be hustling

you
will be hustling

he/she/it
will be hustling

we
will be hustling

you
will be hustling

they
will be hustling

Tương lại hoàn thành

I
will have hustled

you
will have hustled

he/she/it
will have hustled

we
will have hustled

you
will have hustled

they
will have hustled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hustling

you
will have been hustling

he/she/it
will have been hustling

we
will have been hustling

you
will have been hustling

they
will have been hustling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.