Hurt

Chia đông từ “hurt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hurt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hurt

Quá khứ đơn
  • hurt

Quá khứ phân từ
  • hurt

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hurt

you
hurt

he/she/it
hurts

we
hurt

you
hurt

they
hurt

Thì hiện tại continuous

I
am hurting

you
are hurting

he/she/it
is hurting

we
are hurting

you
are hurting

they
are hurting

Quá khứ đơn

I
hurt

you
hurt

he/she/it
hurt

we
hurt

you
hurt

they
hurt

Quá khứ tiếp diễn

I
was hurting

you
were hurting

he/she/it
was hurting

we
were hurting

you
were hurting

they
were hurting

Hiện tại hoàn thành

I
have hurt

you
have hurt

he/she/it
has hurt

we
have hurt

you
have hurt

they
have hurt

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hurting

you
have been hurting

he/she/it
has been hurting

we
have been hurting

you
have been hurting

they
have been hurting

Quá khứ hoàn thành

I
had hurt

you
had hurt

he/she/it
had hurt

we
had hurt

you
had hurt

they
had hurt

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hurting

you
had been hurting

he/she/it
had been hurting

we
had been hurting

you
had been hurting

they
had been hurting

Tương lại đơn

I
will hurt

you
will hurt

he/she/it
will hurt

we
will hurt

you
will hurt

they
will hurt

Tương lại tiếp diễn

I
will be hurting

you
will be hurting

he/she/it
will be hurting

we
will be hurting

you
will be hurting

they
will be hurting

Tương lại hoàn thành

I
will have hurt

you
will have hurt

he/she/it
will have hurt

we
will have hurt

you
will have hurt

they
will have hurt

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hurting

you
will have been hurting

he/she/it
will have been hurting

we
will have been hurting

you
will have been hurting

they
will have been hurting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.