Hurl

Chia đông từ “hurl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hurl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hurl

Quá khứ đơn
  • hurled

Quá khứ phân từ
  • hurled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hurl

you
hurl

he/she/it
hurls

we
hurl

you
hurl

they
hurl

Thì hiện tại continuous

I
am hurling

you
are hurling

he/she/it
is hurling

we
are hurling

you
are hurling

they
are hurling

Quá khứ đơn

I
hurled

you
hurled

he/she/it
hurled

we
hurled

you
hurled

they
hurled

Quá khứ tiếp diễn

I
was hurling

you
were hurling

he/she/it
was hurling

we
were hurling

you
were hurling

they
were hurling

Hiện tại hoàn thành

I
have hurled

you
have hurled

he/she/it
has hurled

we
have hurled

you
have hurled

they
have hurled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hurling

you
have been hurling

he/she/it
has been hurling

we
have been hurling

you
have been hurling

they
have been hurling

Quá khứ hoàn thành

I
had hurled

you
had hurled

he/she/it
had hurled

we
had hurled

you
had hurled

they
had hurled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hurling

you
had been hurling

he/she/it
had been hurling

we
had been hurling

you
had been hurling

they
had been hurling

Tương lại đơn

I
will hurl

you
will hurl

he/she/it
will hurl

we
will hurl

you
will hurl

they
will hurl

Tương lại tiếp diễn

I
will be hurling

you
will be hurling

he/she/it
will be hurling

we
will be hurling

you
will be hurling

they
will be hurling

Tương lại hoàn thành

I
will have hurled

you
will have hurled

he/she/it
will have hurled

we
will have hurled

you
will have hurled

they
will have hurled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hurling

you
will have been hurling

he/she/it
will have been hurling

we
will have been hurling

you
will have been hurling

they
will have been hurling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.