Howl

Chia đông từ “howl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ howl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to howl

Quá khứ đơn
  • howled

Quá khứ phân từ
  • howled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
howl

you
howl

he/she/it
howls

we
howl

you
howl

they
howl

Thì hiện tại continuous

I
am howling

you
are howling

he/she/it
is howling

we
are howling

you
are howling

they
are howling

Quá khứ đơn

I
howled

you
howled

he/she/it
howled

we
howled

you
howled

they
howled

Quá khứ tiếp diễn

I
was howling

you
were howling

he/she/it
was howling

we
were howling

you
were howling

they
were howling

Hiện tại hoàn thành

I
have howled

you
have howled

he/she/it
has howled

we
have howled

you
have howled

they
have howled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been howling

you
have been howling

he/she/it
has been howling

we
have been howling

you
have been howling

they
have been howling

Quá khứ hoàn thành

I
had howled

you
had howled

he/she/it
had howled

we
had howled

you
had howled

they
had howled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been howling

you
had been howling

he/she/it
had been howling

we
had been howling

you
had been howling

they
had been howling

Tương lại đơn

I
will howl

you
will howl

he/she/it
will howl

we
will howl

you
will howl

they
will howl

Tương lại tiếp diễn

I
will be howling

you
will be howling

he/she/it
will be howling

we
will be howling

you
will be howling

they
will be howling

Tương lại hoàn thành

I
will have howled

you
will have howled

he/she/it
will have howled

we
will have howled

you
will have howled

they
will have howled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been howling

you
will have been howling

he/she/it
will have been howling

we
will have been howling

you
will have been howling

they
will have been howling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.