House

Chia đông từ “house” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ house. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to house

Quá khứ đơn
  • housed

Quá khứ phân từ
  • housed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
house

you
house

he/she/it
houses

we
house

you
house

they
house

Thì hiện tại continuous

I
am housing

you
are housing

he/she/it
is housing

we
are housing

you
are housing

they
are housing

Quá khứ đơn

I
housed

you
housed

he/she/it
housed

we
housed

you
housed

they
housed

Quá khứ tiếp diễn

I
was housing

you
were housing

he/she/it
was housing

we
were housing

you
were housing

they
were housing

Hiện tại hoàn thành

I
have housed

you
have housed

he/she/it
has housed

we
have housed

you
have housed

they
have housed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been housing

you
have been housing

he/she/it
has been housing

we
have been housing

you
have been housing

they
have been housing

Quá khứ hoàn thành

I
had housed

you
had housed

he/she/it
had housed

we
had housed

you
had housed

they
had housed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been housing

you
had been housing

he/she/it
had been housing

we
had been housing

you
had been housing

they
had been housing

Tương lại đơn

I
will house

you
will house

he/she/it
will house

we
will house

you
will house

they
will house

Tương lại tiếp diễn

I
will be housing

you
will be housing

he/she/it
will be housing

we
will be housing

you
will be housing

they
will be housing

Tương lại hoàn thành

I
will have housed

you
will have housed

he/she/it
will have housed

we
will have housed

you
will have housed

they
will have housed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been housing

you
will have been housing

he/she/it
will have been housing

we
will have been housing

you
will have been housing

they
will have been housing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.