Host

Chia đông từ “host” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ host. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to host

Quá khứ đơn
  • hosted

Quá khứ phân từ
  • hosted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
host

you
host

he/she/it
hosts

we
host

you
host

they
host

Thì hiện tại continuous

I
am hosting

you
are hosting

he/she/it
is hosting

we
are hosting

you
are hosting

they
are hosting

Quá khứ đơn

I
hosted

you
hosted

he/she/it
hosted

we
hosted

you
hosted

they
hosted

Quá khứ tiếp diễn

I
was hosting

you
were hosting

he/she/it
was hosting

we
were hosting

you
were hosting

they
were hosting

Hiện tại hoàn thành

I
have hosted

you
have hosted

he/she/it
has hosted

we
have hosted

you
have hosted

they
have hosted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hosting

you
have been hosting

he/she/it
has been hosting

we
have been hosting

you
have been hosting

they
have been hosting

Quá khứ hoàn thành

I
had hosted

you
had hosted

he/she/it
had hosted

we
had hosted

you
had hosted

they
had hosted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hosting

you
had been hosting

he/she/it
had been hosting

we
had been hosting

you
had been hosting

they
had been hosting

Tương lại đơn

I
will host

you
will host

he/she/it
will host

we
will host

you
will host

they
will host

Tương lại tiếp diễn

I
will be hosting

you
will be hosting

he/she/it
will be hosting

we
will be hosting

you
will be hosting

they
will be hosting

Tương lại hoàn thành

I
will have hosted

you
will have hosted

he/she/it
will have hosted

we
will have hosted

you
will have hosted

they
will have hosted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hosting

you
will have been hosting

he/she/it
will have been hosting

we
will have been hosting

you
will have been hosting

they
will have been hosting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.