Hoot

Chia đông từ “hoot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hoot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hoot

Quá khứ đơn
  • hooted

Quá khứ phân từ
  • hooted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hoot

you
hoot

he/she/it
hoots

we
hoot

you
hoot

they
hoot

Thì hiện tại continuous

I
am hooting

you
are hooting

he/she/it
is hooting

we
are hooting

you
are hooting

they
are hooting

Quá khứ đơn

I
hooted

you
hooted

he/she/it
hooted

we
hooted

you
hooted

they
hooted

Quá khứ tiếp diễn

I
was hooting

you
were hooting

he/she/it
was hooting

we
were hooting

you
were hooting

they
were hooting

Hiện tại hoàn thành

I
have hooted

you
have hooted

he/she/it
has hooted

we
have hooted

you
have hooted

they
have hooted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hooting

you
have been hooting

he/she/it
has been hooting

we
have been hooting

you
have been hooting

they
have been hooting

Quá khứ hoàn thành

I
had hooted

you
had hooted

he/she/it
had hooted

we
had hooted

you
had hooted

they
had hooted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hooting

you
had been hooting

he/she/it
had been hooting

we
had been hooting

you
had been hooting

they
had been hooting

Tương lại đơn

I
will hoot

you
will hoot

he/she/it
will hoot

we
will hoot

you
will hoot

they
will hoot

Tương lại tiếp diễn

I
will be hooting

you
will be hooting

he/she/it
will be hooting

we
will be hooting

you
will be hooting

they
will be hooting

Tương lại hoàn thành

I
will have hooted

you
will have hooted

he/she/it
will have hooted

we
will have hooted

you
will have hooted

they
will have hooted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hooting

you
will have been hooting

he/she/it
will have been hooting

we
will have been hooting

you
will have been hooting

they
will have been hooting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.