Hole

Chia đông từ “hole” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hole. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hole

Quá khứ đơn
  • holed

Quá khứ phân từ
  • holed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hole

you
hole

he/she/it
holes

we
hole

you
hole

they
hole

Thì hiện tại continuous

I
am holing

you
are holing

he/she/it
is holing

we
are holing

you
are holing

they
are holing

Quá khứ đơn

I
holed

you
holed

he/she/it
holed

we
holed

you
holed

they
holed

Quá khứ tiếp diễn

I
was holing

you
were holing

he/she/it
was holing

we
were holing

you
were holing

they
were holing

Hiện tại hoàn thành

I
have holed

you
have holed

he/she/it
has holed

we
have holed

you
have holed

they
have holed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been holing

you
have been holing

he/she/it
has been holing

we
have been holing

you
have been holing

they
have been holing

Quá khứ hoàn thành

I
had holed

you
had holed

he/she/it
had holed

we
had holed

you
had holed

they
had holed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been holing

you
had been holing

he/she/it
had been holing

we
had been holing

you
had been holing

they
had been holing

Tương lại đơn

I
will hole

you
will hole

he/she/it
will hole

we
will hole

you
will hole

they
will hole

Tương lại tiếp diễn

I
will be holing

you
will be holing

he/she/it
will be holing

we
will be holing

you
will be holing

they
will be holing

Tương lại hoàn thành

I
will have holed

you
will have holed

he/she/it
will have holed

we
will have holed

you
will have holed

they
will have holed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been holing

you
will have been holing

he/she/it
will have been holing

we
will have been holing

you
will have been holing

they
will have been holing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.