Hold

Chia đông từ “hold” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hold. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hold

Quá khứ đơn
  • held

Quá khứ phân từ
  • held

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hold

you
hold

he/she/it
holds

we
hold

you
hold

they
hold

Thì hiện tại continuous

I
am holding

you
are holding

he/she/it
is holding

we
are holding

you
are holding

they
are holding

Quá khứ đơn

I
held

you
held

he/she/it
held

we
held

you
held

they
held

Quá khứ tiếp diễn

I
was holding

you
were holding

he/she/it
was holding

we
were holding

you
were holding

they
were holding

Hiện tại hoàn thành

I
have held

you
have held

he/she/it
has held

we
have held

you
have held

they
have held

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been holding

you
have been holding

he/she/it
has been holding

we
have been holding

you
have been holding

they
have been holding

Quá khứ hoàn thành

I
had held

you
had held

he/she/it
had held

we
had held

you
had held

they
had held

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been holding

you
had been holding

he/she/it
had been holding

we
had been holding

you
had been holding

they
had been holding

Tương lại đơn

I
will hold

you
will hold

he/she/it
will hold

we
will hold

you
will hold

they
will hold

Tương lại tiếp diễn

I
will be holding

you
will be holding

he/she/it
will be holding

we
will be holding

you
will be holding

they
will be holding

Tương lại hoàn thành

I
will have held

you
will have held

he/she/it
will have held

we
will have held

you
will have held

they
will have held

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been holding

you
will have been holding

he/she/it
will have been holding

we
will have been holding

you
will have been holding

they
will have been holding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.