Hit

Chia đông từ “hit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hit

Quá khứ đơn
  • hit

Quá khứ phân từ
  • hit

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hit

you
hit

he/she/it
hits

we
hit

you
hit

they
hit

Thì hiện tại continuous

I
am hitting

you
are hitting

he/she/it
is hitting

we
are hitting

you
are hitting

they
are hitting

Quá khứ đơn

I
hit

you
hit

he/she/it
hit

we
hit

you
hit

they
hit

Quá khứ tiếp diễn

I
was hitting

you
were hitting

he/she/it
was hitting

we
were hitting

you
were hitting

they
were hitting

Hiện tại hoàn thành

I
have hit

you
have hit

he/she/it
has hit

we
have hit

you
have hit

they
have hit

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hitting

you
have been hitting

he/she/it
has been hitting

we
have been hitting

you
have been hitting

they
have been hitting

Quá khứ hoàn thành

I
had hit

you
had hit

he/she/it
had hit

we
had hit

you
had hit

they
had hit

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hitting

you
had been hitting

he/she/it
had been hitting

we
had been hitting

you
had been hitting

they
had been hitting

Tương lại đơn

I
will hit

you
will hit

he/she/it
will hit

we
will hit

you
will hit

they
will hit

Tương lại tiếp diễn

I
will be hitting

you
will be hitting

he/she/it
will be hitting

we
will be hitting

you
will be hitting

they
will be hitting

Tương lại hoàn thành

I
will have hit

you
will have hit

he/she/it
will have hit

we
will have hit

you
will have hit

they
will have hit

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hitting

you
will have been hitting

he/she/it
will have been hitting

we
will have been hitting

you
will have been hitting

they
will have been hitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.