Hiss

Chia đông từ “hiss” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hiss. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hiss

Quá khứ đơn
  • hissed

Quá khứ phân từ
  • hissed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hiss

you
hiss

he/she/it
hisses

we
hiss

you
hiss

they
hiss

Thì hiện tại continuous

I
am hissing

you
are hissing

he/she/it
is hissing

we
are hissing

you
are hissing

they
are hissing

Quá khứ đơn

I
hissed

you
hissed

he/she/it
hissed

we
hissed

you
hissed

they
hissed

Quá khứ tiếp diễn

I
was hissing

you
were hissing

he/she/it
was hissing

we
were hissing

you
were hissing

they
were hissing

Hiện tại hoàn thành

I
have hissed

you
have hissed

he/she/it
has hissed

we
have hissed

you
have hissed

they
have hissed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hissing

you
have been hissing

he/she/it
has been hissing

we
have been hissing

you
have been hissing

they
have been hissing

Quá khứ hoàn thành

I
had hissed

you
had hissed

he/she/it
had hissed

we
had hissed

you
had hissed

they
had hissed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hissing

you
had been hissing

he/she/it
had been hissing

we
had been hissing

you
had been hissing

they
had been hissing

Tương lại đơn

I
will hiss

you
will hiss

he/she/it
will hiss

we
will hiss

you
will hiss

they
will hiss

Tương lại tiếp diễn

I
will be hissing

you
will be hissing

he/she/it
will be hissing

we
will be hissing

you
will be hissing

they
will be hissing

Tương lại hoàn thành

I
will have hissed

you
will have hissed

he/she/it
will have hissed

we
will have hissed

you
will have hissed

they
will have hissed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hissing

you
will have been hissing

he/she/it
will have been hissing

we
will have been hissing

you
will have been hissing

they
will have been hissing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.