Hire

Chia đông từ “hire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hire

Quá khứ đơn
  • hired

Quá khứ phân từ
  • hired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hire

you
hire

he/she/it
hires

we
hire

you
hire

they
hire

Thì hiện tại continuous

I
am hiring

you
are hiring

he/she/it
is hiring

we
are hiring

you
are hiring

they
are hiring

Quá khứ đơn

I
hired

you
hired

he/she/it
hired

we
hired

you
hired

they
hired

Quá khứ tiếp diễn

I
was hiring

you
were hiring

he/she/it
was hiring

we
were hiring

you
were hiring

they
were hiring

Hiện tại hoàn thành

I
have hired

you
have hired

he/she/it
has hired

we
have hired

you
have hired

they
have hired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hiring

you
have been hiring

he/she/it
has been hiring

we
have been hiring

you
have been hiring

they
have been hiring

Quá khứ hoàn thành

I
had hired

you
had hired

he/she/it
had hired

we
had hired

you
had hired

they
had hired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hiring

you
had been hiring

he/she/it
had been hiring

we
had been hiring

you
had been hiring

they
had been hiring

Tương lại đơn

I
will hire

you
will hire

he/she/it
will hire

we
will hire

you
will hire

they
will hire

Tương lại tiếp diễn

I
will be hiring

you
will be hiring

he/she/it
will be hiring

we
will be hiring

you
will be hiring

they
will be hiring

Tương lại hoàn thành

I
will have hired

you
will have hired

he/she/it
will have hired

we
will have hired

you
will have hired

they
will have hired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hiring

you
will have been hiring

he/she/it
will have been hiring

we
will have been hiring

you
will have been hiring

they
will have been hiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.