Help

Chia đông từ “help” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ help. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to help

Quá khứ đơn
  • helped

Quá khứ phân từ
  • helped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
help

you
help

he/she/it
helps

we
help

you
help

they
help

Thì hiện tại continuous

I
am helping

you
are helping

he/she/it
is helping

we
are helping

you
are helping

they
are helping

Quá khứ đơn

I
helped

you
helped

he/she/it
helped

we
helped

you
helped

they
helped

Quá khứ tiếp diễn

I
was helping

you
were helping

he/she/it
was helping

we
were helping

you
were helping

they
were helping

Hiện tại hoàn thành

I
have helped

you
have helped

he/she/it
has helped

we
have helped

you
have helped

they
have helped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been helping

you
have been helping

he/she/it
has been helping

we
have been helping

you
have been helping

they
have been helping

Quá khứ hoàn thành

I
had helped

you
had helped

he/she/it
had helped

we
had helped

you
had helped

they
had helped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been helping

you
had been helping

he/she/it
had been helping

we
had been helping

you
had been helping

they
had been helping

Tương lại đơn

I
will help

you
will help

he/she/it
will help

we
will help

you
will help

they
will help

Tương lại tiếp diễn

I
will be helping

you
will be helping

he/she/it
will be helping

we
will be helping

you
will be helping

they
will be helping

Tương lại hoàn thành

I
will have helped

you
will have helped

he/she/it
will have helped

we
will have helped

you
will have helped

they
will have helped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been helping

you
will have been helping

he/she/it
will have been helping

we
will have been helping

you
will have been helping

they
will have been helping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.