Heave

Chia đông từ “heave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ heave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to heave

Quá khứ đơn
  • heaved; hove

Quá khứ phân từ
  • heaved; hove

Trần thuật

Thì hiện tại

I
heave

you
heave

he/she/it
heaves

we
heave

you
heave

they
heave

Thì hiện tại continuous

I
am heaving

you
are heaving

he/she/it
is heaving

we
are heaving

you
are heaving

they
are heaving

Quá khứ đơn

I
heaved; hove

you
heaved; hove

he/she/it
heaved; hove

we
heaved; hove

you
heaved; hove

they
heaved; hove

Quá khứ tiếp diễn

I
was heaving

you
were heaving

he/she/it
was heaving

we
were heaving

you
were heaving

they
were heaving

Hiện tại hoàn thành

I
have heaved; hove

you
have heaved; hove

he/she/it
has heaved; hove

we
have heaved; hove

you
have heaved; hove

they
have heaved; hove

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been heaving

you
have been heaving

he/she/it
has been heaving

we
have been heaving

you
have been heaving

they
have been heaving

Quá khứ hoàn thành

I
had heaved; hove

you
had heaved; hove

he/she/it
had heaved; hove

we
had heaved; hove

you
had heaved; hove

they
had heaved; hove

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been heaving

you
had been heaving

he/she/it
had been heaving

we
had been heaving

you
had been heaving

they
had been heaving

Tương lại đơn

I
will heave

you
will heave

he/she/it
will heave

we
will heave

you
will heave

they
will heave

Tương lại tiếp diễn

I
will be heaving

you
will be heaving

he/she/it
will be heaving

we
will be heaving

you
will be heaving

they
will be heaving

Tương lại hoàn thành

I
will have heaved; hove

you
will have heaved; hove

he/she/it
will have heaved; hove

we
will have heaved; hove

you
will have heaved; hove

they
will have heaved; hove

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been heaving

you
will have been heaving

he/she/it
will have been heaving

we
will have been heaving

you
will have been heaving

they
will have been heaving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.