Heal

Chia đông từ “heal” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ heal. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to heal

Quá khứ đơn
  • healed

Quá khứ phân từ
  • healed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
heal

you
heal

he/she/it
heals

we
heal

you
heal

they
heal

Thì hiện tại continuous

I
am healing

you
are healing

he/she/it
is healing

we
are healing

you
are healing

they
are healing

Quá khứ đơn

I
healed

you
healed

he/she/it
healed

we
healed

you
healed

they
healed

Quá khứ tiếp diễn

I
was healing

you
were healing

he/she/it
was healing

we
were healing

you
were healing

they
were healing

Hiện tại hoàn thành

I
have healed

you
have healed

he/she/it
has healed

we
have healed

you
have healed

they
have healed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been healing

you
have been healing

he/she/it
has been healing

we
have been healing

you
have been healing

they
have been healing

Quá khứ hoàn thành

I
had healed

you
had healed

he/she/it
had healed

we
had healed

you
had healed

they
had healed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been healing

you
had been healing

he/she/it
had been healing

we
had been healing

you
had been healing

they
had been healing

Tương lại đơn

I
will heal

you
will heal

he/she/it
will heal

we
will heal

you
will heal

they
will heal

Tương lại tiếp diễn

I
will be healing

you
will be healing

he/she/it
will be healing

we
will be healing

you
will be healing

they
will be healing

Tương lại hoàn thành

I
will have healed

you
will have healed

he/she/it
will have healed

we
will have healed

you
will have healed

they
will have healed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been healing

you
will have been healing

he/she/it
will have been healing

we
will have been healing

you
will have been healing

they
will have been healing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.