Haunt

Chia đông từ “haunt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ haunt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to haunt

Quá khứ đơn
  • haunted

Quá khứ phân từ
  • haunted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
haunt

you
haunt

he/she/it
haunts

we
haunt

you
haunt

they
haunt

Thì hiện tại continuous

I
am haunting

you
are haunting

he/she/it
is haunting

we
are haunting

you
are haunting

they
are haunting

Quá khứ đơn

I
haunted

you
haunted

he/she/it
haunted

we
haunted

you
haunted

they
haunted

Quá khứ tiếp diễn

I
was haunting

you
were haunting

he/she/it
was haunting

we
were haunting

you
were haunting

they
were haunting

Hiện tại hoàn thành

I
have haunted

you
have haunted

he/she/it
has haunted

we
have haunted

you
have haunted

they
have haunted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been haunting

you
have been haunting

he/she/it
has been haunting

we
have been haunting

you
have been haunting

they
have been haunting

Quá khứ hoàn thành

I
had haunted

you
had haunted

he/she/it
had haunted

we
had haunted

you
had haunted

they
had haunted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been haunting

you
had been haunting

he/she/it
had been haunting

we
had been haunting

you
had been haunting

they
had been haunting

Tương lại đơn

I
will haunt

you
will haunt

he/she/it
will haunt

we
will haunt

you
will haunt

they
will haunt

Tương lại tiếp diễn

I
will be haunting

you
will be haunting

he/she/it
will be haunting

we
will be haunting

you
will be haunting

they
will be haunting

Tương lại hoàn thành

I
will have haunted

you
will have haunted

he/she/it
will have haunted

we
will have haunted

you
will have haunted

they
will have haunted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been haunting

you
will have been haunting

he/she/it
will have been haunting

we
will have been haunting

you
will have been haunting

they
will have been haunting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.