Hasten

Chia đông từ “hasten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hasten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hasten

Quá khứ đơn
  • hastened

Quá khứ phân từ
  • hastened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hasten

you
hasten

he/she/it
hastens

we
hasten

you
hasten

they
hasten

Thì hiện tại continuous

I
am hastening

you
are hastening

he/she/it
is hastening

we
are hastening

you
are hastening

they
are hastening

Quá khứ đơn

I
hastened

you
hastened

he/she/it
hastened

we
hastened

you
hastened

they
hastened

Quá khứ tiếp diễn

I
was hastening

you
were hastening

he/she/it
was hastening

we
were hastening

you
were hastening

they
were hastening

Hiện tại hoàn thành

I
have hastened

you
have hastened

he/she/it
has hastened

we
have hastened

you
have hastened

they
have hastened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hastening

you
have been hastening

he/she/it
has been hastening

we
have been hastening

you
have been hastening

they
have been hastening

Quá khứ hoàn thành

I
had hastened

you
had hastened

he/she/it
had hastened

we
had hastened

you
had hastened

they
had hastened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hastening

you
had been hastening

he/she/it
had been hastening

we
had been hastening

you
had been hastening

they
had been hastening

Tương lại đơn

I
will hasten

you
will hasten

he/she/it
will hasten

we
will hasten

you
will hasten

they
will hasten

Tương lại tiếp diễn

I
will be hastening

you
will be hastening

he/she/it
will be hastening

we
will be hastening

you
will be hastening

they
will be hastening

Tương lại hoàn thành

I
will have hastened

you
will have hastened

he/she/it
will have hastened

we
will have hastened

you
will have hastened

they
will have hastened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hastening

you
will have been hastening

he/she/it
will have been hastening

we
will have been hastening

you
will have been hastening

they
will have been hastening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.