Harness

Chia đông từ “harness” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ harness. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to harness

Quá khứ đơn
  • harnessed

Quá khứ phân từ
  • harnessed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
harness

you
harness

he/she/it
harnesses

we
harness

you
harness

they
harness

Thì hiện tại continuous

I
am harnessing

you
are harnessing

he/she/it
is harnessing

we
are harnessing

you
are harnessing

they
are harnessing

Quá khứ đơn

I
harnessed

you
harnessed

he/she/it
harnessed

we
harnessed

you
harnessed

they
harnessed

Quá khứ tiếp diễn

I
was harnessing

you
were harnessing

he/she/it
was harnessing

we
were harnessing

you
were harnessing

they
were harnessing

Hiện tại hoàn thành

I
have harnessed

you
have harnessed

he/she/it
has harnessed

we
have harnessed

you
have harnessed

they
have harnessed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been harnessing

you
have been harnessing

he/she/it
has been harnessing

we
have been harnessing

you
have been harnessing

they
have been harnessing

Quá khứ hoàn thành

I
had harnessed

you
had harnessed

he/she/it
had harnessed

we
had harnessed

you
had harnessed

they
had harnessed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been harnessing

you
had been harnessing

he/she/it
had been harnessing

we
had been harnessing

you
had been harnessing

they
had been harnessing

Tương lại đơn

I
will harness

you
will harness

he/she/it
will harness

we
will harness

you
will harness

they
will harness

Tương lại tiếp diễn

I
will be harnessing

you
will be harnessing

he/she/it
will be harnessing

we
will be harnessing

you
will be harnessing

they
will be harnessing

Tương lại hoàn thành

I
will have harnessed

you
will have harnessed

he/she/it
will have harnessed

we
will have harnessed

you
will have harnessed

they
will have harnessed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been harnessing

you
will have been harnessing

he/she/it
will have been harnessing

we
will have been harnessing

you
will have been harnessing

they
will have been harnessing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.