Harm

Chia đông từ “harm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ harm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to harm

Quá khứ đơn
  • harmed

Quá khứ phân từ
  • harmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
harm

you
harm

he/she/it
harms

we
harm

you
harm

they
harm

Thì hiện tại continuous

I
am harming

you
are harming

he/she/it
is harming

we
are harming

you
are harming

they
are harming

Quá khứ đơn

I
harmed

you
harmed

he/she/it
harmed

we
harmed

you
harmed

they
harmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was harming

you
were harming

he/she/it
was harming

we
were harming

you
were harming

they
were harming

Hiện tại hoàn thành

I
have harmed

you
have harmed

he/she/it
has harmed

we
have harmed

you
have harmed

they
have harmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been harming

you
have been harming

he/she/it
has been harming

we
have been harming

you
have been harming

they
have been harming

Quá khứ hoàn thành

I
had harmed

you
had harmed

he/she/it
had harmed

we
had harmed

you
had harmed

they
had harmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been harming

you
had been harming

he/she/it
had been harming

we
had been harming

you
had been harming

they
had been harming

Tương lại đơn

I
will harm

you
will harm

he/she/it
will harm

we
will harm

you
will harm

they
will harm

Tương lại tiếp diễn

I
will be harming

you
will be harming

he/she/it
will be harming

we
will be harming

you
will be harming

they
will be harming

Tương lại hoàn thành

I
will have harmed

you
will have harmed

he/she/it
will have harmed

we
will have harmed

you
will have harmed

they
will have harmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been harming

you
will have been harming

he/she/it
will have been harming

we
will have been harming

you
will have been harming

they
will have been harming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.