Harden

Chia đông từ “harden” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ harden. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to harden

Quá khứ đơn
  • hardened

Quá khứ phân từ
  • hardened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
harden

you
harden

he/she/it
hardens

we
harden

you
harden

they
harden

Thì hiện tại continuous

I
am hardening

you
are hardening

he/she/it
is hardening

we
are hardening

you
are hardening

they
are hardening

Quá khứ đơn

I
hardened

you
hardened

he/she/it
hardened

we
hardened

you
hardened

they
hardened

Quá khứ tiếp diễn

I
was hardening

you
were hardening

he/she/it
was hardening

we
were hardening

you
were hardening

they
were hardening

Hiện tại hoàn thành

I
have hardened

you
have hardened

he/she/it
has hardened

we
have hardened

you
have hardened

they
have hardened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hardening

you
have been hardening

he/she/it
has been hardening

we
have been hardening

you
have been hardening

they
have been hardening

Quá khứ hoàn thành

I
had hardened

you
had hardened

he/she/it
had hardened

we
had hardened

you
had hardened

they
had hardened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hardening

you
had been hardening

he/she/it
had been hardening

we
had been hardening

you
had been hardening

they
had been hardening

Tương lại đơn

I
will harden

you
will harden

he/she/it
will harden

we
will harden

you
will harden

they
will harden

Tương lại tiếp diễn

I
will be hardening

you
will be hardening

he/she/it
will be hardening

we
will be hardening

you
will be hardening

they
will be hardening

Tương lại hoàn thành

I
will have hardened

you
will have hardened

he/she/it
will have hardened

we
will have hardened

you
will have hardened

they
will have hardened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hardening

you
will have been hardening

he/she/it
will have been hardening

we
will have been hardening

you
will have been hardening

they
will have been hardening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.