Hail

Chia đông từ “hail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hail

Quá khứ đơn
  • hailed

Quá khứ phân từ
  • hailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hail

you
hail

he/she/it
hails

we
hail

you
hail

they
hail

Thì hiện tại continuous

I
am hailing

you
are hailing

he/she/it
is hailing

we
are hailing

you
are hailing

they
are hailing

Quá khứ đơn

I
hailed

you
hailed

he/she/it
hailed

we
hailed

you
hailed

they
hailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was hailing

you
were hailing

he/she/it
was hailing

we
were hailing

you
were hailing

they
were hailing

Hiện tại hoàn thành

I
have hailed

you
have hailed

he/she/it
has hailed

we
have hailed

you
have hailed

they
have hailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hailing

you
have been hailing

he/she/it
has been hailing

we
have been hailing

you
have been hailing

they
have been hailing

Quá khứ hoàn thành

I
had hailed

you
had hailed

he/she/it
had hailed

we
had hailed

you
had hailed

they
had hailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hailing

you
had been hailing

he/she/it
had been hailing

we
had been hailing

you
had been hailing

they
had been hailing

Tương lại đơn

I
will hail

you
will hail

he/she/it
will hail

we
will hail

you
will hail

they
will hail

Tương lại tiếp diễn

I
will be hailing

you
will be hailing

he/she/it
will be hailing

we
will be hailing

you
will be hailing

they
will be hailing

Tương lại hoàn thành

I
will have hailed

you
will have hailed

he/she/it
will have hailed

we
will have hailed

you
will have hailed

they
will have hailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hailing

you
will have been hailing

he/she/it
will have been hailing

we
will have been hailing

you
will have been hailing

they
will have been hailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.