Grow

Chia đông từ “grow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grow

Quá khứ đơn
  • grew

Quá khứ phân từ
  • grown

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grow

you
grow

he/she/it
grows

we
grow

you
grow

they
grow

Thì hiện tại continuous

I
am growing

you
are growing

he/she/it
is growing

we
are growing

you
are growing

they
are growing

Quá khứ đơn

I
grew

you
grew

he/she/it
grew

we
grew

you
grew

they
grew

Quá khứ tiếp diễn

I
was growing

you
were growing

he/she/it
was growing

we
were growing

you
were growing

they
were growing

Hiện tại hoàn thành

I
have grown

you
have grown

he/she/it
has grown

we
have grown

you
have grown

they
have grown

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been growing

you
have been growing

he/she/it
has been growing

we
have been growing

you
have been growing

they
have been growing

Quá khứ hoàn thành

I
had grown

you
had grown

he/she/it
had grown

we
had grown

you
had grown

they
had grown

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been growing

you
had been growing

he/she/it
had been growing

we
had been growing

you
had been growing

they
had been growing

Tương lại đơn

I
will grow

you
will grow

he/she/it
will grow

we
will grow

you
will grow

they
will grow

Tương lại tiếp diễn

I
will be growing

you
will be growing

he/she/it
will be growing

we
will be growing

you
will be growing

they
will be growing

Tương lại hoàn thành

I
will have grown

you
will have grown

he/she/it
will have grown

we
will have grown

you
will have grown

they
will have grown

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been growing

you
will have been growing

he/she/it
will have been growing

we
will have been growing

you
will have been growing

they
will have been growing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.