Group

Chia đông từ “group” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ group. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to group

Quá khứ đơn
  • grouped

Quá khứ phân từ
  • grouped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
group

you
group

he/she/it
groups

we
group

you
group

they
group

Thì hiện tại continuous

I
am grouping

you
are grouping

he/she/it
is grouping

we
are grouping

you
are grouping

they
are grouping

Quá khứ đơn

I
grouped

you
grouped

he/she/it
grouped

we
grouped

you
grouped

they
grouped

Quá khứ tiếp diễn

I
was grouping

you
were grouping

he/she/it
was grouping

we
were grouping

you
were grouping

they
were grouping

Hiện tại hoàn thành

I
have grouped

you
have grouped

he/she/it
has grouped

we
have grouped

you
have grouped

they
have grouped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grouping

you
have been grouping

he/she/it
has been grouping

we
have been grouping

you
have been grouping

they
have been grouping

Quá khứ hoàn thành

I
had grouped

you
had grouped

he/she/it
had grouped

we
had grouped

you
had grouped

they
had grouped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grouping

you
had been grouping

he/she/it
had been grouping

we
had been grouping

you
had been grouping

they
had been grouping

Tương lại đơn

I
will group

you
will group

he/she/it
will group

we
will group

you
will group

they
will group

Tương lại tiếp diễn

I
will be grouping

you
will be grouping

he/she/it
will be grouping

we
will be grouping

you
will be grouping

they
will be grouping

Tương lại hoàn thành

I
will have grouped

you
will have grouped

he/she/it
will have grouped

we
will have grouped

you
will have grouped

they
will have grouped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grouping

you
will have been grouping

he/she/it
will have been grouping

we
will have been grouping

you
will have been grouping

they
will have been grouping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.