Grope

Chia đông từ “grope” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grope. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grope

Quá khứ đơn
  • groped

Quá khứ phân từ
  • groped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grope

you
grope

he/she/it
gropes

we
grope

you
grope

they
grope

Thì hiện tại continuous

I
am groping

you
are groping

he/she/it
is groping

we
are groping

you
are groping

they
are groping

Quá khứ đơn

I
groped

you
groped

he/she/it
groped

we
groped

you
groped

they
groped

Quá khứ tiếp diễn

I
was groping

you
were groping

he/she/it
was groping

we
were groping

you
were groping

they
were groping

Hiện tại hoàn thành

I
have groped

you
have groped

he/she/it
has groped

we
have groped

you
have groped

they
have groped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been groping

you
have been groping

he/she/it
has been groping

we
have been groping

you
have been groping

they
have been groping

Quá khứ hoàn thành

I
had groped

you
had groped

he/she/it
had groped

we
had groped

you
had groped

they
had groped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been groping

you
had been groping

he/she/it
had been groping

we
had been groping

you
had been groping

they
had been groping

Tương lại đơn

I
will grope

you
will grope

he/she/it
will grope

we
will grope

you
will grope

they
will grope

Tương lại tiếp diễn

I
will be groping

you
will be groping

he/she/it
will be groping

we
will be groping

you
will be groping

they
will be groping

Tương lại hoàn thành

I
will have groped

you
will have groped

he/she/it
will have groped

we
will have groped

you
will have groped

they
will have groped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been groping

you
will have been groping

he/she/it
will have been groping

we
will have been groping

you
will have been groping

they
will have been groping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.