Gripe

Chia đông từ “gripe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gripe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gripe

Quá khứ đơn
  • griped

Quá khứ phân từ
  • griped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gripe

you
gripe

he/she/it
gripes

we
gripe

you
gripe

they
gripe

Thì hiện tại continuous

I
am griping

you
are griping

he/she/it
is griping

we
are griping

you
are griping

they
are griping

Quá khứ đơn

I
griped

you
griped

he/she/it
griped

we
griped

you
griped

they
griped

Quá khứ tiếp diễn

I
was griping

you
were griping

he/she/it
was griping

we
were griping

you
were griping

they
were griping

Hiện tại hoàn thành

I
have griped

you
have griped

he/she/it
has griped

we
have griped

you
have griped

they
have griped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been griping

you
have been griping

he/she/it
has been griping

we
have been griping

you
have been griping

they
have been griping

Quá khứ hoàn thành

I
had griped

you
had griped

he/she/it
had griped

we
had griped

you
had griped

they
had griped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been griping

you
had been griping

he/she/it
had been griping

we
had been griping

you
had been griping

they
had been griping

Tương lại đơn

I
will gripe

you
will gripe

he/she/it
will gripe

we
will gripe

you
will gripe

they
will gripe

Tương lại tiếp diễn

I
will be griping

you
will be griping

he/she/it
will be griping

we
will be griping

you
will be griping

they
will be griping

Tương lại hoàn thành

I
will have griped

you
will have griped

he/she/it
will have griped

we
will have griped

you
will have griped

they
will have griped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been griping

you
will have been griping

he/she/it
will have been griping

we
will have been griping

you
will have been griping

they
will have been griping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.