Grill

Chia đông từ “grill” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grill. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grill

Quá khứ đơn
  • grilled

Quá khứ phân từ
  • grilled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grill

you
grill

he/she/it
grills

we
grill

you
grill

they
grill

Thì hiện tại continuous

I
am grilling

you
are grilling

he/she/it
is grilling

we
are grilling

you
are grilling

they
are grilling

Quá khứ đơn

I
grilled

you
grilled

he/she/it
grilled

we
grilled

you
grilled

they
grilled

Quá khứ tiếp diễn

I
was grilling

you
were grilling

he/she/it
was grilling

we
were grilling

you
were grilling

they
were grilling

Hiện tại hoàn thành

I
have grilled

you
have grilled

he/she/it
has grilled

we
have grilled

you
have grilled

they
have grilled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grilling

you
have been grilling

he/she/it
has been grilling

we
have been grilling

you
have been grilling

they
have been grilling

Quá khứ hoàn thành

I
had grilled

you
had grilled

he/she/it
had grilled

we
had grilled

you
had grilled

they
had grilled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grilling

you
had been grilling

he/she/it
had been grilling

we
had been grilling

you
had been grilling

they
had been grilling

Tương lại đơn

I
will grill

you
will grill

he/she/it
will grill

we
will grill

you
will grill

they
will grill

Tương lại tiếp diễn

I
will be grilling

you
will be grilling

he/she/it
will be grilling

we
will be grilling

you
will be grilling

they
will be grilling

Tương lại hoàn thành

I
will have grilled

you
will have grilled

he/she/it
will have grilled

we
will have grilled

you
will have grilled

they
will have grilled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grilling

you
will have been grilling

he/she/it
will have been grilling

we
will have been grilling

you
will have been grilling

they
will have been grilling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.