Grieve

Chia đông từ “grieve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grieve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grieve

Quá khứ đơn
  • grieved

Quá khứ phân từ
  • grieved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grieve

you
grieve

he/she/it
grieves

we
grieve

you
grieve

they
grieve

Thì hiện tại continuous

I
am grieving

you
are grieving

he/she/it
is grieving

we
are grieving

you
are grieving

they
are grieving

Quá khứ đơn

I
grieved

you
grieved

he/she/it
grieved

we
grieved

you
grieved

they
grieved

Quá khứ tiếp diễn

I
was grieving

you
were grieving

he/she/it
was grieving

we
were grieving

you
were grieving

they
were grieving

Hiện tại hoàn thành

I
have grieved

you
have grieved

he/she/it
has grieved

we
have grieved

you
have grieved

they
have grieved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grieving

you
have been grieving

he/she/it
has been grieving

we
have been grieving

you
have been grieving

they
have been grieving

Quá khứ hoàn thành

I
had grieved

you
had grieved

he/she/it
had grieved

we
had grieved

you
had grieved

they
had grieved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grieving

you
had been grieving

he/she/it
had been grieving

we
had been grieving

you
had been grieving

they
had been grieving

Tương lại đơn

I
will grieve

you
will grieve

he/she/it
will grieve

we
will grieve

you
will grieve

they
will grieve

Tương lại tiếp diễn

I
will be grieving

you
will be grieving

he/she/it
will be grieving

we
will be grieving

you
will be grieving

they
will be grieving

Tương lại hoàn thành

I
will have grieved

you
will have grieved

he/she/it
will have grieved

we
will have grieved

you
will have grieved

they
will have grieved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grieving

you
will have been grieving

he/she/it
will have been grieving

we
will have been grieving

you
will have been grieving

they
will have been grieving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.