Grease

Chia đông từ “grease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grease

Quá khứ đơn
  • greased

Quá khứ phân từ
  • greased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grease

you
grease

he/she/it
greases

we
grease

you
grease

they
grease

Thì hiện tại continuous

I
am greasing

you
are greasing

he/she/it
is greasing

we
are greasing

you
are greasing

they
are greasing

Quá khứ đơn

I
greased

you
greased

he/she/it
greased

we
greased

you
greased

they
greased

Quá khứ tiếp diễn

I
was greasing

you
were greasing

he/she/it
was greasing

we
were greasing

you
were greasing

they
were greasing

Hiện tại hoàn thành

I
have greased

you
have greased

he/she/it
has greased

we
have greased

you
have greased

they
have greased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been greasing

you
have been greasing

he/she/it
has been greasing

we
have been greasing

you
have been greasing

they
have been greasing

Quá khứ hoàn thành

I
had greased

you
had greased

he/she/it
had greased

we
had greased

you
had greased

they
had greased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been greasing

you
had been greasing

he/she/it
had been greasing

we
had been greasing

you
had been greasing

they
had been greasing

Tương lại đơn

I
will grease

you
will grease

he/she/it
will grease

we
will grease

you
will grease

they
will grease

Tương lại tiếp diễn

I
will be greasing

you
will be greasing

he/she/it
will be greasing

we
will be greasing

you
will be greasing

they
will be greasing

Tương lại hoàn thành

I
will have greased

you
will have greased

he/she/it
will have greased

we
will have greased

you
will have greased

they
will have greased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been greasing

you
will have been greasing

he/she/it
will have been greasing

we
will have been greasing

you
will have been greasing

they
will have been greasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.