Graze

Chia đông từ “graze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ graze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to graze

Quá khứ đơn
  • grazed

Quá khứ phân từ
  • grazed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
graze

you
graze

he/she/it
grazes

we
graze

you
graze

they
graze

Thì hiện tại continuous

I
am grazing

you
are grazing

he/she/it
is grazing

we
are grazing

you
are grazing

they
are grazing

Quá khứ đơn

I
grazed

you
grazed

he/she/it
grazed

we
grazed

you
grazed

they
grazed

Quá khứ tiếp diễn

I
was grazing

you
were grazing

he/she/it
was grazing

we
were grazing

you
were grazing

they
were grazing

Hiện tại hoàn thành

I
have grazed

you
have grazed

he/she/it
has grazed

we
have grazed

you
have grazed

they
have grazed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grazing

you
have been grazing

he/she/it
has been grazing

we
have been grazing

you
have been grazing

they
have been grazing

Quá khứ hoàn thành

I
had grazed

you
had grazed

he/she/it
had grazed

we
had grazed

you
had grazed

they
had grazed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grazing

you
had been grazing

he/she/it
had been grazing

we
had been grazing

you
had been grazing

they
had been grazing

Tương lại đơn

I
will graze

you
will graze

he/she/it
will graze

we
will graze

you
will graze

they
will graze

Tương lại tiếp diễn

I
will be grazing

you
will be grazing

he/she/it
will be grazing

we
will be grazing

you
will be grazing

they
will be grazing

Tương lại hoàn thành

I
will have grazed

you
will have grazed

he/she/it
will have grazed

we
will have grazed

you
will have grazed

they
will have grazed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grazing

you
will have been grazing

he/she/it
will have been grazing

we
will have been grazing

you
will have been grazing

they
will have been grazing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.