Gratify

Chia đông từ “gratify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gratify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gratify

Quá khứ đơn
  • gratified

Quá khứ phân từ
  • gratified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gratify

you
gratify

he/she/it
gratifies

we
gratify

you
gratify

they
gratify

Thì hiện tại continuous

I
am gratifying

you
are gratifying

he/she/it
is gratifying

we
are gratifying

you
are gratifying

they
are gratifying

Quá khứ đơn

I
gratified

you
gratified

he/she/it
gratified

we
gratified

you
gratified

they
gratified

Quá khứ tiếp diễn

I
was gratifying

you
were gratifying

he/she/it
was gratifying

we
were gratifying

you
were gratifying

they
were gratifying

Hiện tại hoàn thành

I
have gratified

you
have gratified

he/she/it
has gratified

we
have gratified

you
have gratified

they
have gratified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gratifying

you
have been gratifying

he/she/it
has been gratifying

we
have been gratifying

you
have been gratifying

they
have been gratifying

Quá khứ hoàn thành

I
had gratified

you
had gratified

he/she/it
had gratified

we
had gratified

you
had gratified

they
had gratified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gratifying

you
had been gratifying

he/she/it
had been gratifying

we
had been gratifying

you
had been gratifying

they
had been gratifying

Tương lại đơn

I
will gratify

you
will gratify

he/she/it
will gratify

we
will gratify

you
will gratify

they
will gratify

Tương lại tiếp diễn

I
will be gratifying

you
will be gratifying

he/she/it
will be gratifying

we
will be gratifying

you
will be gratifying

they
will be gratifying

Tương lại hoàn thành

I
will have gratified

you
will have gratified

he/she/it
will have gratified

we
will have gratified

you
will have gratified

they
will have gratified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gratifying

you
will have been gratifying

he/she/it
will have been gratifying

we
will have been gratifying

you
will have been gratifying

they
will have been gratifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.