Grasp

Chia đông từ “grasp” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grasp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grasp

Quá khứ đơn
  • grasped

Quá khứ phân từ
  • grasped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grasp

you
grasp

he/she/it
grasps

we
grasp

you
grasp

they
grasp

Thì hiện tại continuous

I
am grasping

you
are grasping

he/she/it
is grasping

we
are grasping

you
are grasping

they
are grasping

Quá khứ đơn

I
grasped

you
grasped

he/she/it
grasped

we
grasped

you
grasped

they
grasped

Quá khứ tiếp diễn

I
was grasping

you
were grasping

he/she/it
was grasping

we
were grasping

you
were grasping

they
were grasping

Hiện tại hoàn thành

I
have grasped

you
have grasped

he/she/it
has grasped

we
have grasped

you
have grasped

they
have grasped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grasping

you
have been grasping

he/she/it
has been grasping

we
have been grasping

you
have been grasping

they
have been grasping

Quá khứ hoàn thành

I
had grasped

you
had grasped

he/she/it
had grasped

we
had grasped

you
had grasped

they
had grasped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grasping

you
had been grasping

he/she/it
had been grasping

we
had been grasping

you
had been grasping

they
had been grasping

Tương lại đơn

I
will grasp

you
will grasp

he/she/it
will grasp

we
will grasp

you
will grasp

they
will grasp

Tương lại tiếp diễn

I
will be grasping

you
will be grasping

he/she/it
will be grasping

we
will be grasping

you
will be grasping

they
will be grasping

Tương lại hoàn thành

I
will have grasped

you
will have grasped

he/she/it
will have grasped

we
will have grasped

you
will have grasped

they
will have grasped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grasping

you
will have been grasping

he/she/it
will have been grasping

we
will have been grasping

you
will have been grasping

they
will have been grasping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.