Grapple

Chia đông từ “grapple” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grapple. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grapple

Quá khứ đơn
  • grappled

Quá khứ phân từ
  • grappled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grapple

you
grapple

he/she/it
grapples

we
grapple

you
grapple

they
grapple

Thì hiện tại continuous

I
am grappling

you
are grappling

he/she/it
is grappling

we
are grappling

you
are grappling

they
are grappling

Quá khứ đơn

I
grappled

you
grappled

he/she/it
grappled

we
grappled

you
grappled

they
grappled

Quá khứ tiếp diễn

I
was grappling

you
were grappling

he/she/it
was grappling

we
were grappling

you
were grappling

they
were grappling

Hiện tại hoàn thành

I
have grappled

you
have grappled

he/she/it
has grappled

we
have grappled

you
have grappled

they
have grappled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grappling

you
have been grappling

he/she/it
has been grappling

we
have been grappling

you
have been grappling

they
have been grappling

Quá khứ hoàn thành

I
had grappled

you
had grappled

he/she/it
had grappled

we
had grappled

you
had grappled

they
had grappled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grappling

you
had been grappling

he/she/it
had been grappling

we
had been grappling

you
had been grappling

they
had been grappling

Tương lại đơn

I
will grapple

you
will grapple

he/she/it
will grapple

we
will grapple

you
will grapple

they
will grapple

Tương lại tiếp diễn

I
will be grappling

you
will be grappling

he/she/it
will be grappling

we
will be grappling

you
will be grappling

they
will be grappling

Tương lại hoàn thành

I
will have grappled

you
will have grappled

he/she/it
will have grappled

we
will have grappled

you
will have grappled

they
will have grappled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grappling

you
will have been grappling

he/she/it
will have been grappling

we
will have been grappling

you
will have been grappling

they
will have been grappling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.